Хажуу талаа хаах
banner close
Ашиглалтын нөхцөл
  • AGREEMENT

1-р зүйл (Зорилго)

Энэхүү нөхцөл, болзол нь компани(Цахим худалдааны компани)-н ажиллуулдаг кибер худалдааны төв(цаашид "Худалдааны төв" гэх)-өөс үзүүлж буй интернэттэй холбоотой үйлчилгээ(цаашид "үйлчилгээ" гэх)-г ашиглагдаж байгаа кибер худалдааны төв ба хэрэглэгчийн эрх, үүрэг·хариуцлагыг тогтооход оршино.

※「Компьютерын холбоо, утасгүй сүлжээ гэх мэтийг ашиглан цахим худалдааны гүйлгээ хийх нь мөн чанартай харшлахгүй л бол эдгээр нөхцөлүүд хэрэгжинэ.」


2-р зүйл (Тодорхойлолт)

① "Худалдааны төв" гэж компаниас хэрэглэгчдэд бараа, үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд компьютер зэрэг мэдээлэл, харилцаа холбооны хэрэгслийг ашиглан бараа, үйлчилгээ(цаашид "бараа гэх мэт" гэх)-г худалдаалах зорилгоор байгуулсан виртуал бизнесийн газрыг хэлэх ба, нэмж дурдахад энэ нь кибер худалдааны төв ажиллуулдаг бизнесийн оператор гэсэн утгаар хэрэглэгддэг.

② "Хэрэглэгч" гэдэг нь "Худалдааны төв"-д нэвтэрч, эдгээр нөхцөл, болзлын дагуу "Худалдааны төв"-өөс үзүүлж буй үйлчилгээг авдаг гишүүд болон гишүүн бус хүмүүсийг хэлнэ.

③ ‘Гишүүн’ гэдэг нь “Худалдааны төв”-ийн гишүүнээр бүртгүүлсэн бөгөөд “Худалдааны төв”-өөс үзүүлж буй үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой хүнийг хэлнэ.

④ "Гишүүн бус" гэдэг нь гишүүнчлэлд бүртгүүлэлгүйгээр "Худалдааны төв"-өөс үзүүлж буй үйлчилгээг ашигладаг хүнийг хэлнэ.


3-р зүйл (Нөхцөлийн тодорхойлолт, тайлбар, өөрчлөлт гэх мэт)

① "Худалдааны төв" гэдэг нь эдгээр нөхцөлийн агуулга, худалдааны нэр, төлөөлөгчийн нэр, бизнесийн хаяг (хэрэглэгчийн гомдлыг шийдвэрлэх боломжтой хаягийг оруулаад), утасны дугаар·факсын дугаар·и-мэйл хаяг, бизнесийн бүртгэлийн дугаар, Харилцаа холбооны борлуулалтын бизнесийн тайлангийн дугаар, хувийн мэдээллийг хариуцсан менежер гэх мэт мэдээллийг хэрэглэгчид хялбархан олж мэдэх боломжтойгоор цахим худалдааны төвийн анхны үйлчилгээний дэлгэц (урд) дээр байрлуулсан байх болно. Гэсэн хэдий ч, болзлын агуулгыг хэрэглэгч холболтын дэлгэцээр дамжуулан харах боломжтой.

② "Худалдааны төв"нь хэрэглэгч нөхцөл, болзлыг зөвшөөрөхөөс өмнө нөхцөлд тусгасан Захиалга цуцлах·Хүргэлтийн хариуцлага·Төлбөрийн буцаан олголт зэрэг чухал агуулгыг хэрэглэгчид ойлгомжтой байдлаар тусдаа холболтын дэлгэц эсвэл гарч ирэх дэлгэцээр хангах шаардлагатай ба ингэснээр хэрэглэгчээс баталгаажуулалт авч болно.

③ “Худалдааны төв” гэдэгт "「Цахим худалдаа дахь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль」, 「Үйл ажиллагааны зохицуулалтын тухай хууль」, 「Цахим баримт бичиг ба цахим худалдааны хүрээний хууль」, 「Санхүүгийн цахим гүйлгээний тухай хууль」, 「Цахим гарын үсгийн тухай хууль」 , 「Мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээг ашиглах, нөхцөл, болзлыг сурталчлах, хамгаалах тухай хууль」, 「Худалдааны тухай хууль」, 「Үндсэн хууль」” зэрэг холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчөөгүй тохиолдолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

④ "Худалдааны төв"нь нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тохиолдолд өргөдөл гаргасан огноо, нэмэлт өөрчлөлт оруулах болсон шалтгааныг тусгаж, хүчин төгөлдөр болохоос 7 хоногийн өмнөөс, өөрчлөлт орохын өмнөх өдөр хүртэл худалдааны төвийн анхны дэлгэцэд нөхцөлийн хамт байршуулна.
Гэсэн хэдий ч, хэрэглэгчдэд таагүй байдлаар нөхцөлийн агуулгыг өөрчилсөн тохиолдолд 30-аас доошгүй хоногийн өмнө энэ тухай мэдэгдэх болно. Энэ тохиолдолд "худалдааны төв" нь засварын өмнөх болон дараах агуулгыг тодорхой харьцуулж, хэрэглэгчдэд хялбар ойлгохын тулд дэлгэцэд байршуулна.

⑤ "Худалдааны төв"нь нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тохиолдолд өөрчилсөн нөхцөл нь зөвхөн өөрчлөлт орсон өдрөөс хойш байгуулагдсан гэрээнд хамаарах бөгөөд өөрчлөлтөөс өмнө хийгдсэн гэрээнүүд нь шинэчлэхээс өмнөх нөхцөлийн заалтаар хэрэгжинэ.Гэсэн хэдий ч, аль хэдийн гэрээ байгуулсан хэрэглэгч нь 3-р зүйлд заасны дагуу өөрчилсөн нөхцөл, болзлыг мэдэгдэх хугацаанд "худалдааны төв"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулсан болзлын заалтыг дагаж мөрдөх хүсэлтэй байгаагаа дамжуулж, "худалдааны төв" хүлээн авсан бол шинэчилсэн нөхцөлийн заалтуудад хамаарагдах боломжтой.

⑥ Энэхүү нөхцөл, болзолд заагаагүй асуудлууд болон эдгээр болзлын тайлбар нь цахим худалдаа гэх мэт Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Нөхцөлийг зохицуулах тухай акт гэх мэт холбогдох хууль тогтоомж, Шударга худалдааны хорооноос тогтоосон хууль тогтоомж 「Цахим худалдаанд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах заавар」 гэх мэт холбогдох хууль тогтоомж эсвэл арилжааны практикт нийцүүлнэ.


4-р зүйл (Үйлчилгээ үзүүлэх, өөрчлөх)

① "Худалдааны төв" нь дараах ажлуудыг гүйцэтгэдэг.

1. Бараа, үйлчилгээний талаарх мэдээллээр хангах, худалдан авах гэрээ байгуулах
2. Худалдан авах гэрээ байгуулсан бараа, үйлчилгээг нийлүүлэх
3. "Худалдааны төв"-өөс тогтоосон бусад ажил

② "Худалдааны төв" нь бараа, үйлчилгээ нь нөөцгүй болсон, техникийн үзүүлэлтүүд өөрчлөгдсөн тохиолдолд ирээдүйд байгуулах гэрээгээр үзүүлэх бараа, үйлчилгээний агуулгыг өөрчилж болно. Энэ тохиолдолд өөрчлөгдсөн бараа, үйлчилгээний агуулга, хүргэх огноог зааж өгч, тухайн бараа, үйлчилгээний агуулгыг байрлуулсан газарт нэн даруй мэдэгдэнэ.

③ “Худалдааны төв”-өөс хэрэглэгчтэй гэрээ байгуулсан үйлчилгээний агуулгыг бараа материалын нөөц дууссан, техникийн үзүүлэлтэд өөрчлөлт оруулах зэрэг шалтгаанаар өөрчилсөн тохиолдолд тухайн хэрэглэгчдэд мэдэгдэх боломжтой хаягаар шалтгааныг нэн даруй мэдэгдэнэ.

④ Өмнөх догол мөрийн хувьд "Худалдааны төв" нь хэрэглэгчийн учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. Гэхдээ санаатай, хайхрамжгүй байдал байхгүй гэдгийг “Худалдааны төв” нотолбол тэгэх шаардлагагүй юм.

5 дугаар зүйл (Үйлчилгээг түдгэлзүүлэх)

① "Худалдааны төв" нь компьютер зэрэг мэдээлэл, харилцаа холбооны хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ хийх, солих, эвдрэх, холбоо тасарсан тохиолдолд үйлчилгээгээ түр зогсоож болно.

② "Худалдааны төв" нь 1-р зүйлд заасан шалтгаанаар үйлчилгээ үзүүлэхээ түр зогсоосны улмаас хэрэглэгчид болон гуравдагч этгээдэд учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.Гэхдээ санаатай, хайхрамжгүй байдал байхгүй гэдгийг “Худалдааны төв” нотолбол тэгэх шаардлагагүй юм.

③ Бизнесийн төрлийг хувиргах, бизнесээ орхих, компаниуд хоорондын нэгдэл гэх мэтийн улмаас үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд "Худалдааны төв" нь 8 дугаар зүйлд заасан журмаар анх танилцуулсан нөхцөлийн дагуу хэрэглэгчдэд мэдэгдэж, "Худалдааны төв"-ийн хэрэглэгчдэд нөхөн төлбөр олгоно.Харин нөхөн олговрын стандарт гэх мэтийг “Худалдааны төв”-өөс мэдэгдээгүй тохиолдолд хэрэглэгчийн Mileage буюу нөөцийг “Худалдааны төв”-д ашигласан мөнгөн тэмдэгттэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнгээр хэрэглэгчдэд олгоно.


"6 дугаар зүйл (Гишүүний бүртгэл)

① Хэрэглэгч нь ""Худалдааны төв""-өөс тогтоосон бүртгэлийн маягтын дагуу гишүүний мэдээллийг бөглөж, эдгээр нөхцөл, болзлыг зөвшөөрөх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлэн гишүүнчлэлийн хүсэлт гаргана.

② ""Худалдааны төв"" нь 1-р зүйлд заасны дагуу гишүүнчлэлийн хүсэлт гаргасан хэрэглэгчийг дараах дэд зүйлд хамаарахгүй бол гишүүнээр бүртгэнэ.

1. Гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргагч нь эдгээр нөхцөлийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу гишүүнчлэлээ алдсан тохиолдолд, харин 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу гишүүнчлэлээ алдсанаас хойш 3 жил өнгөрч,""Худалдааны төв""-ын гишүүнээр дахин бүртгүүлэх зөвшөөрөл авсан хүмүүст хамаарахгүй.
2. Бүртгэлийн мэдээлэлд худал, орхигдуулсан, үсгийн алдаа гарсан тохиолдолд
3. Бусад гишүүнээр бүртгүүлэхэд ""Худалдааны төв""-ийн технологи ихээхэн саад болж байна гэж үзвэл

③ Гишүүнчлэлийн гэрээ байгуулах хугацаа нь ""Худалдааны төв""-ийн зөвшөөрөл гишүүнд хүрсэн үе юм.

④ Гишүүн нь гишүүнчлэлд бүртгүүлэх үед бүртгэгдсэн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд,тодорхой хугацаанд гишүүний мэдээллийг өөрчлөх замаар ""Худалдааны төв""-д мэдэгдэх ёстой.
""7 дугаар зүйл (Гишүүнчлэлээс гарах болон эрх хасах гэх мэт)

① Гишүүн хүссэн үедээ ""Худалдааны төв""-өөс татгалзах хүсэлт гаргаж болох бөгөөд ""Худалдааны төв"" нь гишүүний татгалзах хүсэлтийг даруй шийдвэрлэнэ.

② Хэрэв гишүүн дараах шалтгааны аль нэгэнд хамаарч байвал ""Худалдааны төв"" нь гишүүнчлэлийг хязгаарлаж, түдгэлзүүлж болно.

1. Гишүүнчлэлийн хүсэлт гаргахдаа худал мэдээлэл бүртгүүлсэн тохиолдолд
2. ""Худалдааны төв""-ийг ашиглан худалдаж авсан барааны төлбөр болон гишүүн өөр ""Худалдааны төв""-ийг ашигласантай холбоотой өрийг хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд
3. Бусад хүмүүсийн ""Худалдааны төв""-ийг ашиглахад саад учруулах, мэдээлэл хулгайлах зэрэг цахим худалдааны захиалгад заналхийлсэн тохиолдолд
4. ""Худалдааны төв""-ийг ашиглан хууль болон эдгээр болзол, нийтийн хэв журам, ёс суртахууны эсрэг үйлдэл хийсэн тохиолдолд

③ ""Худалдааны төв"" нь гишүүнчлэлийг хязгаарласан·түдгэлзүүлсний дараа нэг үйлдлийг хоёр ба түүнээс дээш удаа давтсан, эсвэл 30 хоногийн дотор шалтгааныг засаагүй бол ""Худалдааны төв""-ийн гишүүнчлэлээ алдаж болзошгүй.

④ Хэрэв ""Худалдааны төв"" гишүүнчлэлээ алдсан бол гишүүнчлэлийн бүртгэл цуцлагдана. Энэ тохиолдолд гишүүнд энэ тухай мэдэгдэж, гишүүнчлэлийн бүртгэл цуцлагдахаас өмнө 30-аас доошгүй хоногийн хугацаа тогтоож тайлбарлах боломжийг олгоно."


"8 дугаар зүйл (Гишүүнд мэдэгдэл хүргэх)

① Хэрэв ""Худалдааны төв"" нь гишүүнд мэдэгдэл хүргэх бол тухайн гишүүний ""Худалдааны төв""-тэй урьдчилан бүртгүүлсэн цахим шуудангийн хаягаар хүргэж болно.

② ""Худалдааны төв"" нь тодорхой бус гишүүдэд мэдэгдэл хүргэх тохиолдолд ""Худалдааны төв""-ийн мэдээллийн самбар дээр долоо хоногоос дээш хугацаагаар нийтлэх замаар хувь хүний ​​мэдэгдлийг орлуулж болно. Гэсэн хэдий ч гишүүний өөрийн гүйлгээнд чухал нөлөө үзүүлэх асуудал бол хувь хүн тус бүрд нь мэдэгдэл өгнө."


"9 дүгээр зүйл (Худалдан авах хүсэлт)

① ""Худалдааны төв""-ийн хэрэглэгч нь ""Худалдааны төв""-өөс худалдан авалт хийх хүсэлтээ дараах болон ижил төстэй аргуудаар гаргах бөгөөд, ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгч худалдан авах хүсэлт гаргахад шаардлагатай дараах мэдээлэл бүрийг ойлгомжтой байдлаар өгөх ёстой.

1. Барааг хайх, сонгох гэх мэт.
2. Нэр, хаяг, утасны дугаар, и-мэйл хаяг (эсвэл гар утасны дугаар) гэх мэтийг оруулах
3. Нөхцөлийн агуулга, захиалгаа цуцлах эрх нь хязгаарлагдмал үйлчилгээ, тээвэрлэлт·суурилуулалтын хураамж зэрэг зардлыг шалгаж болохуйц байх.
4. Та эдгээр нөхцөл, болзлыг зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлж, дээрх 3 заалтыг баталгаажуулах буюу татгалзах сонголт дарах хэсэгтэй байх
5. Бараа худалдан авах хүсэлт гаргахыг зөвшөөрөх, түүнийг баталгаажуулах буюу ""Худалдааны төв""-ийг баталгаажуулахыг зөвшөөрөх
6. Төлбөрийн аргыг сонгох

② Хэрэв ""Худалдааны төв"" нь гуравдагч этгээдэд худалдан авагчийн хувийн мэдээллийг өгөх·даатгах шаардлагатай бол бодит худалдан авалт хийх хүсэлт гаргахдаа худалдан авагчийн зөвшөөрлийг авах ёстой бөгөөд гишүүнчлэлд бүртгүүлэхдээ зөвшөөрлийг цогцоор нь урьдчилан авахгүй. Энэ үед ""Худалдааны төв"" нь худалдан авагчид өгсөн хувийн мэдээлэл, хүлээн авагч, хүлээн авагчийн хувийн мэдээллийг ашиглах зорилго, хадгалах·ашиглах хугацааг хэрэглэгчид зааж өгөх ёстой.
Гэсэн хэдий ч, ""Мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээний ашиглалт, мэдээллийн хамгаалалтыг дэмжих тухай хууль""-ийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу хувийн мэдээлэлтэй харьцах ачаа тээвэрлэх гэх мэт холбогдох хуульд өөрөөр заасан бол дагаж мөрдөнө."


"10 дугаар зүйл (Гэрээ байгуулах)

① ""Худалдааны төв"" нь дараах тохиолдлуудын аль нэгэнд хамаарах тохиолдолд 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу худалдан авах хүсэлтийг хүлээн авахгүй байж болно. Харин насанд хүрээгүй хүнтэй гэрээ байгуулсан тохиолдолд хууль ёсны төлөөлөгчийн зөвшөөрлийг аваагүй тохиолдолд насанд хүрээгүй хүн буюу түүний хууль ёсны төлөөлөгч гэрээг цуцалж болохыг мэдэгдэх ёстой.

1. Өргөдөлд худал, орхигдуулсан, үсгийн алдаа байгаа бол
2. Насанд хүрээгүй хүн тамхи, согтууруулах ундаа зэрэг насанд хүрээгүй хүүхдийг хамгаалах тухай хуулиар хориглосон бараа, үйлчилгээ худалдан авах үед
3. Бусад худалдан авах хүсэлтийг хүлээн авахад ""Худалдааны төв"" технологи ихээхэн саад болж байна гэж үзвэл

② ""Худалдааны төв""-ийн зөвшөөрөл 12-р зүйлийн 1-д заасанчлан хүлээн авсан баталгаа хэлбэрээр хэрэглэгчид хүрснээр гэрээг байгуулсанд тооцно.

③""Худалдааны төв""-ийн зөвшөөрлийн мэдүүлэгт хэрэглэгчийн худалдан авах хүсэлтийг баталгаажуулсан, худалдах боломжтой эсэх, худалдан авах хүсэлтийг засварлах, цуцлах гэх мэт мэдээллийг агуулсан байх ёстой."


"
11 дүгээр зүйл (Төлбөрийн арга)

""Худалдааны төв""-д худалдан авсан бараа, үйлчилгээний төлбөрийн аргыг дараах аргуудын аль нэгээр нь хийж болно. Гэхдээ ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчийн төлбөрийн хэрэгслээр барааны үнэ гэх мэт ямар ч нэрлэсэн хураамжийг нэмж авах боломжгүй.

1. Утасны банк, интернэт банк, шуудан банк гэх мэт төрөл бүрийн дансны шилжүүлэг
2. Урьдчилсан төлбөрт карт, дебит карт, зээлийн карт гэх мэт төрөл бүрийн картаар төлбөр хийх
3. Онлайнаар банкны дэвтэргүйгээр хадгаламжаас шилжүүлэг хийх
4. Цахим мөнгөөр ​​төлбөр хийх
5. Төлбөрийг хүлээн авсны дараа хийнэ
6. Mileage гэх мэт ""Худалдааны төв""-өөс төлсөн оноогоор төлбөр төлнө
7. Төлбөрийг ""Худалдааны төв""-тэй гэрээ байгуулсан эсвэл ""Худалдааны төв""-өөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн бэлгийн гэрчилгээгээр төлнө.
8. Бусад цахим төлбөрийн хэрэгслээр төлбөр хийх гэх мэт."


"12 дугаар зүйл (Хүлээн авсан баримтыг баталгаажуулах мэдэгдэл·худалдан авах хүсэлтийг өөрчлөх, цуцлах)

① ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчийн худалдан авалтын хүсэлтийг хүлээн авсан тохиолдолд хэрэглэгчдэд мэдэгдэнэ.

② Хүсэлт хүлээн авсан хэрэглэгч хүсэл зоригийн илэрхийллийн хооронд зөрчил гарсан тохиолдолд худалдан авах хүсэлтийг хүлээн авсны дараа шууд өөрчлөх, цуцлах хүсэлт гаргаж болох ба ""Худалдааны төв"" нь хүргэхээс өмнө хэрэглэгчийн хүсэлтийг зохих ёсоор боловсруулах ёстой. Харин төлбөрөө аль хэдийн төлсөн бол захиалгаа цуцлах тухай 15 дугаар зүйлийн заалтыг баримтална.""13 дугаар зүйл (Бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт)

① ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчтэй бараа бүтээгдэхүүн зэргийн нийлүүлэлтийн хугацааны талаар тусдаа гэрээ байгуулаагүй тохиолдолд, хэрэглэгч захиалга хийсэн өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор барааг хүргэхийн тулд захиалга хийх үйлдвэрлэл, сав баглаа боодол зэрэг бусад шаардлагатай арга хэмжээг авна. Харин ""Худалдааны төв"" нь бараа бүтээгдэхүүний төлбөрийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн авсан бол төлбөрийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор арга хэмжээ авна. Энэ үед ""Худалдааны төв"" нь зохих арга хэмжээг авах бөгөөд энэ үед хэрэглэгч бараа нийлүүлэх журам, явц гэх мэтийг шалгаж болно.

② ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчийн худалдан авсан барааг хүргэх арга, хүргэлтийн зардлыг хариуцах хүн, хүргэх хугацаа зэргийг зааж өгнө. Хэрэв ""Худалдааны төв"" нь гэрээнд заасан хүргэлтийн хугацаанаас хэтэрсэн бол түүнээс учирсан хохирлыг хэрэглэгчдэд нөхөн төлөх ёстой.Гэхдээ санаатай·хайхрамжгүй үйлдэл байхгүй гэдгийг “Худалдааны төв” нотолбол тэгэх шаардлагагүй юм.
""14 дүгээр зүйл (Буцаан олголт)

""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчийн худалдан авахаар хүссэн бараа бүтээгдэхүүн зэргийн нөөцгүй гэх мэт шалтгааны улмаас нийлүүлэлт хийх боломжгүй, барааны төлбөрийг урьдчилж авсан тохиолдолд ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчид цаг алдалгүй мэдэгдэх, төлбөрийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 3 ажлын өдрийн дотор буцаан олгох буюу буцаан олгоход шаардлагатай арга хэмжээг авна.""15 дугаар зүйл (Захиалга цуцлах гэх мэт)

① ""Худалдааны төв""-тэй бараа бүтээгдэхүүний худалдан авах гэрээ байгуулсан хэрэглэгч нь 「Цахим худалдаа гэх мэт дэх хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль」13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан гэрээний агуулгын талаарх баримт бичгийг хүлээн авсан өдөр(Барааны нийлүүлэлт гэх мэт баримт бичиг хүлээн авсан цагаас хойш хоцорсон бол энэ нь барааг нийлүүлэх, бараа нийлүүлэх гэх мэт өдрийг хэлнэ)-өөс хойш 7 хоногийн дотор захиалгаа буцааж болно.Гэсэн хэдий ч, захиалга цуцлах тухай 「Цахим худалдаа гэх мэт дэх хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль」-д өөрөөр заасан тохиолдолд мөн хуулийн заалтыг мөрдөнө.

② Хэрэглэгч нь бараа бүтээгдэхүүн зэргийг хүргэлтээр хүлээн авсан тохиолдолд дараах дэд зүйлийн 1-д хамаарч байвал барааг буцаах, солих гэх мэтийг хориглоно.

1. Хэрэглэгчээс шалтгаалсан шалтгаанаар бараа алдагдсан, гэмтсэн (гэхдээ, сав баглаа боодол гэх мэт барааны агуулгыг шалгахын тулд гэмтсэн бол захиалгаа цуцалж болно)
2. Хэрэглэгчийн хэрэглээ болон хэсэгчилсэн хэрэглээний улмаас барааны үнэ цэнэ гэх мэт мэдэгдэхүйц буурсан тохиолдолд
3. Цаг хугацаа өнгөрснөөс болж дахин борлуулахад хүндрэлтэй болж, бараа бүтээгдэхүүн зэргийн үнэ цэнэ нь мэдэгдэхүйц буурсан тохиолдолд
4. Ижил гүйцэтгэлтэй барааг олшруулах боломжтой үед эх барааны сав баглаа боодол зэрэг гэмтсэн тохиолдолд

③ 2-р хэсгийн 2, 4-р дэд зүйлийн хувьд, хэрэв ""Худалдааны төв""-өөс шалтгаалан бараа бүтээгдэхүүний захиалга цуцлах зэрэгт асуудал үүссэн эсэхийг хэрэглэгч хялбархан мэдэх боломжтой газрыг зааж өгөх, туршилтын бүтээгдэхүүнээр хангах зэрэг арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд хэрэглэгчийн захиалгаа цуцлах нь хязгаарлагдахгүй.

④ Хэрэглэгч нь 1 ба 2-р хэсэгт заасан заалтуудыг үл харгалзан бараа бүтээгдэхүүний агуулга нь дэлгэц·сурталчилгааны агуулгаас өөр, эсвэл гэрээний агуулгаас өөрөөр хэрэгжсэн тохиолдолд холбогдох бараа бүтээгдэхүүн зэргийг нийлүүлсэн өдрөөс хойш 3 сарын дотор, хэрэглэгч энэ баримтыг мэдсэн огноо, эсвэл мэдэх боломжтой байсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор захиалгаа цуцлах боломжтой.""16 дугаар зүйл (Захиалгыг цуцалсны нөлөө)

① ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчээс буцаж ирсэн бараа бүтээгдэхүүн зэргийг хүлээн авсан тохиолдолд ажлын 3 өдрийн дотор бараа бүтээгдэхүүн зэрэгт төлсөн төлбөрийг нь буцаан олгоно. Энэ тохиолдолд ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчид бараа, бүтээгдэхүүний буцаан олголтыг хойшлуулсан тохиолдолд 「Цахим худалдаа дахь Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль」-ийн 21-р зүйлийн 2-т заасны дагуу хойшлуулсан хүүг үржүүлэн тооцсон хожимдлын хүүг төлнө.

② ""Худалдааны төв"" дээрх мөнгийг буцаан олгохдоо тухайн хэрэглэгч барааны үнийг кредит карт, цахим мөнгө гэх мэт төлбөрийн хэрэгслээр төлсөн бол төлбөр хийгдсэн хэрэгслийн холбогдох байгууллагад цаг алдалгүйгээр барааны төлбөр тооцоог түдгэлзүүлэх, цуцлах хүсэлт гаргана.

③ Захиалгыг цуцлах гэх мэт тохиолдолд нийлүүлсэн барааг буцааж өгөхөд шаардагдах зардлыг хэрэглэгч өөрөө хариуцна.""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчээс захиалгаа цуцлах зэрэг шалтгааны улмаас учирсан хохирлын нөхөн төлбөр, торгууль нэхэмжлэхгүй. Харин барааны агуулгыг харуулсан·сурталчилсан агуулгаас өөр, эсвэл гэрээний агуулгыг өөрөөр биелүүлсэн зэргээс болж захиалга цуцлагдсан тохиолдолд барааг буцаахад шаардагдах зардлыг ""Худалдааны төв"" хариуцна.

④ Хэрэв хэрэглэгч бараа бүтээгдэхүүн зэргийг хүлээн авахад шаардагдах тээврийн зардлыг төлсөн тохиолдолд ""Худалдааны төв"" нь захиалгаа цуцлах үед зардлыг хэн хариуцахыг хэрэглэгчид ойлгоход хялбараар тодорхой зааж өгөх шаардлагатай.""17 дугаар зүйл (Хувийн мэдээллийг хамгаалах)

① ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулахдаа үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах хамгийн бага хувийн мэдээллийг цуглуулна.

② ""Худалдааны төв"" нь гишүүнчлэлд бүртгүүлэхдээ худалдан авах гэрээг биелүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг урьдчилан цуглуулахгүй. Гэсэн хэдий ч, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд худалдан авах гэрээ байгуулахаас өмнө хувийн мэдээллийг баталгаажуулах шаардлагатай тохиолдолд хамгийн бага хувийн мэдээллийг цуглуулах тохиолдолд тийм биш болно.

③ ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглахдаа зорилгоо мэдэгдэж, хэрэглэгчээс зөвшөөрөл авдаг.

④ ""Худалдааны төв"" нь цуглуулсан хувийн мэдээллийг зориулалтаас өөр зорилгоор ашиглах боломжгүй бөгөөд, ашиглалтын шинэ зорилго үүсэх, гуравдагч этгээдэд өгөх тохиолдолд хэрэглэгчид зорилгын талаар мэдэгдэж, ашиглах·хангах үйл явцад тэр зорилгоо мэдэгдэж, зөвшөөрөл авна . Гэсэн хэдий ч, холбогдох хууль тогтоомжид өөрөөр заасан тохиолдолд үл хамаарах тохиолдол гардаг.

⑤ Хэрэв ""Худалдааны төв"" нь 3, 4-р зүйлийн дагуу хэрэглэгчийн зөвшөөрөл авах шаардлагатай бол хувийн мэдээллийн менежментийг хариуцаж буй хүний ​​​​нэр (харьяалал, нэр, утасны дугаар, бусад холбоо барих мэдээлэл) мэдээлэл цуглуулах, ашиглах зорилго, гуравдагч этгээдэд мэдээлэл өгөхтэй холбоотой асуудал (хүлээн авагч, өгөх зорилго, өгөх мэдээллийн агуулга) зэргийг 「Мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээний ашиглалт, мэдээллийн хамгаалалтыг дэмжих тухай хууль」-ийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан асуудлуудыг урьдчилан тодорхой зааж өгөх буюу мэдэгдэх ёстой бөгөөд хэрэглэгч хүссэн үедээ энэхүү зөвшөөрлийг цуцалж болно.

⑥ Хэрэглэгч хүссэн үедээ ""Худалдааны төв""-ийн эзэмшиж буй хувийн мэдээллээ харах, засах хүсэлтийг гаргаж болох бөгөөд ""Худалдааны төв"" нь үүнд шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авах үүрэгтэй.Хэрэв хэрэглэгч алдаагаа засах хүсэлт гаргавал ""Худалдааны төв"" нь алдааг засах хүртэл хувийн мэдээллийг ашиглахгүй.

⑦ ""Худалдааны төв"" нь хувийн мэдээллийг хамгаалахын тулд хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлтэй харьцдаг хүнийг хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах ёстой бөгөөд хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд зөвшөөрөлгүйгээр өгөх, өөрчлөх, алдагдуулах, хулгайлах, задруулсан гэх мэтээр хэрэглэгчдэд учирсан хохирлыг бүрэн хариуцна.

⑧ ""Худалдааны төв"" буюу түүнээс хувийн мэдээлэл хүлээн авсан гуравдагч этгээд хувийн мэдээллийг цуглуулах, хүлээн авах зорилгодоо хүрэх үед хувийн мэдээллийг цаг алдалгүй устгадаг.

⑨ ""Худалдааны төв"" нь хувийн мэдээллийг цуглуулах·ашиглах·өгөх зөвшөөрлийн хэсгийг урьдчилан сонгосон байдлаар тохируулж болохгүй. Түүнчлэн хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулах·ашиглах·өгөхийг зөвшөөрөхөөс татгалзсан тохиолдолд хязгаарлагдах үйлчилгээнүүдийг нарийвчлан тодорхойлсон байх бөгөөд заавал цуглуулах шаардлагагүй хувийн мэдээллийн цуглуулах·ашиглах·өгөх зөвшөөрлийг хэрэглэгч татгалзсаны улмаас гишүүн болох зэрэг үйлчилгээ үзүүлэхээс хориглож хязгаарлаж болохгүй. ""18 дугаар зүйл (""Худалдааны төв""-ийн үүрэг)

① ""Худалдааны төв"" нь хууль болон энэхүү гэрээгээр хориглосон, нийтийн хэв журам, ёс суртахууны эсрэг үйлдэл хийхгүй бөгөөд энэхүү нөхцөлд заасан бараа·үйлчилгээг тасралтгүй, тогтвортой ханган нийлүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийнэ.

② ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчийн интернэтийн үйлчилгээг аюулгүй ашиглах боломжоор хангах ёстой бөгөөд хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг(зээлийн мэдээллийг оруулаад) хамгаалах хамгаалалтын системтэй байх ёстой.

③ ""Худалдааны төв"" нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 「Шошго·Зар сурталчилгааны шударга байдлын тухай хууль」-ийн 3 дугаар зүйлд заасан Шошго·Зар сурталчилгааны улмаас хэрэглэгчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй.

④ ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчийн хүсээгүй байхад арилжааны зорилгоор цахим шуудан илгээхгүй."
"
19 дүгээр зүйл [Гишүүдийн ID(нэвтрэх нэр) болон нууц үгийн үүрэг]

① 17 дугаар зүйлээс бусад тохиолдолд гишүүн ID болон нууц үгээ удирдах эрхтэй.

② Гишүүн нь өөрийн ID болон нууц үгээ гуравдагч этгээдэд ашиглахыг зөвшөөрөх ёсгүй.

③ Гишүүн нь өөрийн ID болон нууц үгээ хулгайд алдсан, гуравдагч этгээд ашигласан гэдгийг мэдсэн бол ""Худалдааны төв""-д нэн даруй мэдэгдэж, ""Худалдааны төв""-өөс өгөх зааврыг дагаж мөрдөнө.
"


"
20 дугаар зүйл (Хэрэглэгчийн үүрэг) Хэрэглэгч нь дараах үйлдлийг хийж болохгүй.

1. Өргөдөл гаргах, өөрчлөх үед худал мэдээлэл бүртгэх
2. Бусдын мэдээллийг хулгайлах
3. “Худалдааны төв”-д тавигдсан мэдээллийг өөрчлөх
4. “Худалдааны төв”-өөс тогтоосон мэдээллээс бусад мэдээлэл (Компьютерын программ гэх мэт)зэргийг илгээх эсвэл нийтлэх.
5. “Худалдааны төв” болон бусад гуравдагч этгээдийн зохиогчийн эрх зэрэг оюуны өмчийн эрхийг зөрчих
6. “Худалдааны төв” болон бусад гуравдагч этгээдийн нэр хүндэд халдсан, үйл ажиллагаанд нь саад учруулсан үйлдэл
7. Худалдааны төвд олон нийтийн хэв журам, ёс суртахууны эсрэг садар самуун, хүчирхийлэл бүхий мессеж, зураг, дуу хоолой болон бусад мэдээллийг түгээх болон нийтлэх"


"
21 дүгээр зүйл (Холбогч ""Худалдааны төв"" болон холбогдсон ""Худалдааны төв"" хоорондын хамаарал)

① Хэрэв дээд ""Худалдааны төв"" болон доод ""Худалдааны төв"" нь гипер холбоос(жишээ нь: гипер холбоосны зорилтот текст, зураг, хөдөлгөөнт дүрс багтана) гэх мэтээр холбогдсон бол эхнийх нь холбоосыг холбогч ""Худалдааны төв"" (веб сайт) гэж нэрлэх ба сүүлийнх нь холбогдсон ""Худалдааны төв""(веб сайт) гэж нэрлэгддэг.

② Хэрэв холбогч ""Худалдааны төв"" нь холбогдсон ""Худалдааны төв""-ийг бие даан бараа нийлүүлэх гэх мэт хэрэглэгчтэй хийсэн гүйлгээний талаар хариуцлага хүлээхгүй гэсэн утгыг холбогч ""Худалдааны төв""-ийн анхны дэлгэц эсвэл холболтын үед гарч ирэх дэлгэц дээр зааж өгсөн бол энэ нь хэрэглэгчтэй хийсэн гүйлгээний хариуцлагыг үүрэхгүй байж болно."


"22 дугаар зүйл (Зохиогчийн эрх болон ашиглалтын хязгаарлалт)

① ""Худалдааны төв""-өөс бүтээсэн бүтээлийн зохиогчийн эрх болон бусад оюуны өмчийн эрх нь ""Худалдааны төв""-д хамаарна.

② Хэрэглэгч нь ""Худалдааны төв""-ийг ашиглан арилжааны зорилгоор олж авсан мэдээллийн дотроос оюуны өмчийн эрхэд хамаарах мэдээллийг ""Худалдааны төв""-өөс зөвшөөрөл авалгүйгээр хуулбарлах, дамжуулах, нийтлэх, түгээх, цацах болон бусад аргыг ашиглан үүнийг арилжааны зорилгоор ашиглах эсвэл гуравдагч этгээдэд өөр аргаар ашиглахыг зөвшөөрч болохгүй.

③ ""Худалдааны төв"" нь гэрээний дагуу хэрэглэгчийн өмчлөлийн зохиогчийн эрхийг ашиглахдаа хэрэглэгчид мэдэгдэх ёстой."


"23 дугаар зүйл (Маргаан шийдвэрлэх)

① ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчийн гаргасан хууль ёсны санал, гомдлыг тусгаж, хохирлыг барагдуулах зорилгоор гомдол барагдуулах алба хэсгийг суурилуулж·ажиллуулна.

② ""Худалдааны төв"" нь хэрэглэгчдийн ирүүлсэн гомдол, санал бодлыг нэн тэргүүнд авч үзэн шийдвэрлэнэ. Гэсэн хэдий ч, шуурхай боловсруулахад хүндрэлтэй тохиолдолд шалтгаан болон боловсруулалтын хуваарийг хэрэглэгчид нэн даруй мэдэгдэж ажиллана.

③ ""Худалдааны төв"" болон хэрэглэгчийн хооронд үүссэн цахим худалдааны маргаантай холбоотой хохирлыг арилгуулах тухай хэрэглэгчийн хүсэлт байвал Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар болон хотын дарга·аймгийн засаг даргын хүсэлтээр маргаан хянан шийдвэрлэх байгууллагаар эвлэрүүлэн зуучилж болно."


"24 дүгээр зүйл (Шүүхийн харьяалал ба удирдах хууль тогтоомж)

① ""Худалдааны төв"" болон хэрэглэгчийн хооронд үүссэн цахим худалдааны маргааныг нэхэмжлэл гаргах үед тухайн хэрэглэгчийн хаягаар шийдвэрлэдэг бөгөөд хэрэв хаяг байхгүй бол оршин суугаа газрын харьяа дүүргийн шүүхийн онцгой эрх мэдэлд хамаарна. Харин тухайн хэрэглэгчийн оршин суугаа хаяг нь гомдол гаргах үед тодорхойгүй, гадаадын иргэн харьяат бол иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу эрх бүхий шүүхэд ханддаг.

② ""Худалдааны төв"" болон хэрэглэгчийн хооронд үүссэн цахим худалдааны заргад Монгол улсын хууль үйлчилнэ.
"


Нууц үг солих

Үнэ цэнтэй хувийн мэдээллээ хамгаалахын тулд нууц үгээ үе үе өөрчлөхийг зөвлөж байна.

※ Нууц үг нь англи том үсэг, жижиг англи үсэг, тоо, тусгай тэмдэгт зэргээс дор хаяж 2-г хослуулан 8-20 тэмдэгтээс бүрдэх ёстой

  • Одоогийн нууц үг
  • Шинэ нууц үг
  • Шинэ нууц үг шалгах