Хажуу талаа хаах
banner close
Нууцлалын бодлого
  • PRIVACY POLICY

Манай компани (цаашид"Компани" гэх) үйл ажиллагаа явуулж буй сайт нь http://munkh.shop (цаашид"Сайт" гэх)-ийг ашиглах бөгөөд хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийг хамгаалахад ихээхэн ач холбогдол өгч, хэрэглэгчдийг компанийн веб үйлчилгээ(цаашид"Үйлчилгээ" гэх)-г ашиглахын зэрэгцээ онлайнаар өгсөн хувийн мэдээллийг хамгаалахын тулд манай компани ихэд анхаарч ажиллаж байна.Үүний дагуу тус компани нь Мэдээлэл, харилцаа холбооны яамнаас тогтоосон хувийн мэдээллийг хамгаалах журам, мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчдийн дагаж мөрдөх ёстой холбогдох хууль тогтоомж журмын дагуу, Тухайлбал Харилцаа холбооны нууцыг хамгаалах тухай хууль, Харилцаа холбооны бизнесийн тухай хууль, Мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээний ашиглалтыг дэмжих тухай хууль орно.Тус компани нь нууцлалын бодлогоор дамжуулан хэрэглэгчдийн өгсөн хувийн мэдээллийг ямар зорилгоор, ямар аргаар ашиглаж байгаа болон хувийн мэдээллийг хамгаалах талаар ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар хэрэглэгчдэд мэдээлдэг.


Тус компани нь нууцлалын бодлогыг сайтын эхний дэлгэцэн дээр ил байршуулсан тул хэрэглэгчид хүссэн үедээ хялбархан үзэх боломжтой.

Компанийн нууцлалын бодлого нь засгийн газрын хууль тогтоомж, удирдамжид гарсан өөрчлөлт эсвэл компанийн дотоод бодлогод гарсан өөрчлөлтөөс шалтгаалан үе үе өөрчлөгдөж болно, үүний дагуу хувийн мэдээллийг хамгаалах бодлогыг тасралтгүй боловсронгуй болгоход шаардлагатай журмыг тогтоосон байдаг.Мөн нууцлалын бодлогод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үед компани өөрчлөлтийг сайтаар дамжуулан шууд нийтэлж, хувилбарын дугаар, засварласан огноог зааж өгдөг бөгөөд ингэснээр хэрэглэгчид нэмэлт өөрчлөлт оруулсан асуудлыг хялбархан таних боломжтой болно.Хэрэглэгчид вэбсайтыг үе үе шалгаж байхыг хүсэж байна.Хэрэглэгчид сайтдаа зочлох бүртээ шалгаж байхыг хүсье.


Компанийн нууцлалын бодлого нь дараах агуулгыг агуулна.


"А. Хувийн мэдээлэл цуглуулахыг зөвшөөрөх
Б. Хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах зорилго
В. Хувийн мэдээлэл, цуглуулах арга
Г. Хувийн мэдээллийг хадгалах, ашиглах хугацаа
Д. Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээллийг удирдах(харах, засах, устгах гэх мэт) тухай
Е. Күүки(cookie)-н үйл ажиллагааны тухай
Ё. Хувийн мэдээлэлтэй холбоотой техник-удирдлагын арга хэмжээ"


Нууц үг солих

Үнэ цэнтэй хувийн мэдээллээ хамгаалахын тулд нууц үгээ үе үе өөрчлөхийг зөвлөж байна.

※ Нууц үг нь англи том үсэг, жижиг англи үсэг, тоо, тусгай тэмдэгт зэргээс дор хаяж 2-г хослуулан 8-20 тэмдэгтээс бүрдэх ёстой

  • Одоогийн нууц үг
  • Шинэ нууц үг
  • Шинэ нууц үг шалгах